Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

 

Projekt Włącz się! Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, skierowany jest do 80 osób z obszaru woj. lubelskiego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem z powodu niepełnosprawności spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • wiek 18-64
 • pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
 • osoby z niepełnosprawnosciami (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia)

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 80 Uczestników (44K, 36M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w wieku 18-64 lat, z terenu woj. lubelskiego.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenia zawodowe:
  • *Profesjonalny przedstawiciel handlowy
  • *Sprzedawca/Kasjer (z elementami gospodarowania magazynem) z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania
  • *Kucharz z egzaminem czeladniczym
  • *Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Półroczne Staże zawodowe!
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (32/18K/14M).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (36/20K/16M).
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(25/14K/11M).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE GWARANTUJE:

 • Stypendium szkoleniowe – 8,55 zł brutto brutto/osoba.
 • Stypendium stażowe – 1800,00 zł brutto brutto/osoba/miesiąc.
 • Materiały dydaktyczne podczas kursu zawodowego.
 • Certyfikat/dyplom potwierdzający nabyte kompetencje ze szkoleń zawodowych.
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Badania profilaktyczne przed stażem.

 Czas realizacji projektu: 01.09.2017-30.04.2019 r.

Wartość Projektu: 1 641 062,58 zł

 

Równość Szans

Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w  wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równości szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Jednym z priorytetów jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.Działania zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

 • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
 • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych  dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
 • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim  kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
 • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Organizację pracy pozwalająca na  godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
 • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie  zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów.

 

Przydatne linki: