Projekt Włącz się!

Program aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej

skierowany jest do 80 osób z obszaru woj. lubelskiego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. lub ubóstwem z powodu niepełnosprawności.

Kryteria naboru do projektu:

Osoby

w wieku 18-64 lat

Zamieszkujące

na terenie województwa lubelskiego
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

Pozostające

bez zatrudnienia

Posiadające

orzeczony stopień niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia)

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 80 Uczestników (44K, 36M), osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, w wieku 18-64 lat, z terenu woj. lubelskiego.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

- Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- Indywidualne wsparcie psychologiczne
- Grupowe warsztaty kompetencji społecznych

Szkolenia zawodowe:

     - Profesjonalny przedstawiciel handlowy
     - Sprzedawca/Kasjer (z elementami gospodarowania magazynem) z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania)
     - Spawacz MIG lub MAG
     - Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej

- Półroczne Staże zawodowe!
- Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- Pośrednictwo pracy

aktualności

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

Włącz się !

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
  programu (32/18K/14M).
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
  programu (36/20K/16M).
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
  (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(25/14K/11M).

UDZIAŁ W PROJEKCIE GWARANTUJE:
    - Stypendium szkoleniowe – 8,55 zł brutto brutto/osoba.
    - Stypendium stażowe – 1800,00 zł brutto brutto/osoba/miesiąc.
    - Materiały dydaktyczne podczas kursu zawodowego.
    - Certyfikat/dyplom potwierdzający nabyte kompetencje ze szkoleń zawodowych.
    - Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
    - Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
    - Ubezpieczenie NNW.
    - Badania profilaktyczne przed stażem.

Wartość Projektu: 1 641 062,58 zł